Hình ảnh Thanh Ngọc trước và sau khi sử dụng dịch vụ Scul sợi lông mày tại De Lacasa

Hình ảnh Ngọc trước khi Scul sợi

Ngọc sau khi Scul sợi lông mày